Van het kernteam

Dit is de eerste nieuwsbrief van het kernteam van de Green Deal Circulair Terreinbeheer. Deze nieuwsbrief zal regelmatig verschijnen om betrokkenen te informeren over relevante ontwikkelingen.

foto1      foto2

Het kernteam bestaat momenteel uit acht van de bijna 50 partners die graag willen deelnemen aan de Green Deal Circulair Terreinbeheer. De leden van het kernteam leveren inzet en/of middelen om de Green Deal te trekken. Deelnemers aan het kernteam zijn op dit moment: Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Samen werken zij aan een plan van aanpak, dat is gebaseerd op de resultaten van een brede werksessie die plaatsvond op 13 oktober 2016 in de Waterzuivering te Ede. Circa 35 deelnemers, ruim drie kwart van de bij de Green Deal betrokken partijen, bezochten de dag. De ideeën en doelstellingen die tijdens de werksessie werden geoogst vormen input voor het plan van aanpak. Verder zal het plan van aanpak een risicoanalyse van de Green Deal in wording omvatten.

Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is een goed overzicht van alle pilots die gerelateerd zijn aan de Green Deal. Om deze te inventariseren, stuurt het kernteam binnenkort aan alle partijen een invulformulier op.

Aansluiten?

Door ons als terreinbeheerders en marktpartijen te verenigen kunnen we een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Om de belemmeringen te overwinnen en de kansen ten volle te benutten, is het belangrijk om gezamenlijk een vuist te maken.

Extra partijen zijn van harte welkom! Neem daarvoor contact op met Astrid Meier, info@circulairterreinbeheer.nl of 06 41 51 50 41. Ook voor andere vragen over deze Green Deal kan je bij Astrid Meier terecht.

Advertenties
Geplaatst in Biobased economy, Biomassa-ketens, Business cases, Samenwerken, Terreinbeheer | Een reactie plaatsen

Infographic circulair terreinbeheer

Maaisel waarderen als duurzame grondstof: dat is de kern van circulair terreinbeheer. Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de eisen van de consument. Een in januari 2017 gemaakte infographic laat zien hoe dit proces er uitziet en welke belemmeringen er zijn.

infographic

Maaisel als grondstof

Het rijk streeft naar een circulaire economie in 2050. In een circulaire economie worden grondstoffen langer en hoogwaardiger in de keten gehouden, in plaats van afgedankt na gebruik – zoals in het huidige lineaire systeem. Dat brengt kansen voor ondernemers: er wordt waarde gecreëerd en er ontstaan mogelijkheden voor innovatie.

Maaisel, dat elk jaar in grote hoeveelheden vrijkomt bij het maaien van bermen, dijken en andere groenzones biedt kansen voor de circulaire economie. Zodra het wordt gebruikt als grondstof krijgt het marktwaarde. Dit stelt eisen aan het omgaan met het maaisel.

Het proces dat voorafgaat aan het maken van eindproducten, kan worden weergegeven door een figuur in de vorm van een lemniscaat (zie infographic). De drie lijnen geven de stappen weer die worden doorlopen voor:

  • Het benutten van maaisel voor de verbetering van de bodem, wat in het landbouwbeleid een belangrijk speerpunt is. Het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem heeft verschillende voordelen, zoals het verbeteren van de bodemstructuur, meer absorptie van water, een rijker bodemleven en minder uitspoeling en daarmee een vergroting van de beschikbaarheid van nutriënten. Om hiervan optimaal de vruchten te plukken is wel geduld nodig. Want waar de kwaliteit van de bodem tientallen jaren achteruit is gegaan, is er ook tijd nodig om deze te verbeteren. Het maaisel kan direct aan de grond worden toegevoegd of eerst worden bewerkt tot compost of bokashi.
  • Het benutten van maaisel voor biobased producten, zoals karton, bermpaaltjes, peilschalen, beschoeiingen en picknickbanken.
  • Het gebruiken van maaisel voor kansrijke nieuwe ontwikkelingen.

Juist in ons groene deltaland is biomassa een kracht. Door te redeneren vanuit de waarde die de consument stelt aan een product van ‘natuurlijk kapitaal’ kan Nederland voorop lopen in groene groei. Dit past bij het bereiken van een circulaire economie, wat in Nederland hoog op de agenda staat. Er wordt veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van ideeën en het uitvoeren van pilots om hieraan handen en voeten te geven. Maar het resultaat blijft vaak beperkt tot iets kleinschaligs of vaak zelfs alleen een stapel rapporten en adviezen. Nu is het tijd om als terreinbeherende organisaties te investeren in de hele keten van het oogsten van biomassa tot het bewerken tot een eindproduct, samen met de marktpartijen die in de keten een rol spelen. Ofwel: wanneer we samen ons natuurlijk kapitaal willen benutten moeten we ondernemend terreinbeheer, duurzaam ondernemen en gebiedsontwikkeling combineren. Want wanneer partijen zich in elkaar verdiepen en zich verbinden, creëren ze waarde en zijn ze een goed rentmeester van de aarde.

Kwaliteitscontroles

Natuurlijk: soms zal er vervuild maaisel worden aangeboden. Maar voor hoogwaardige eindproducten zijn goede grondstoffen en tussenfabricaten nodig. De afnemers ervan zullen de kwaliteit scherp controleren en vervuiling en excessen afvangen. Zij hebben alle belang bij schoon materiaal! Vergelijk het maar met ingezameld oud papier: ook daartussen zitten de meest bijzondere onbruikbare materialen. De afnemende bedrijven zijn er op ingericht om die er uit te halen. Logisch, want de bedrijfscontinuïteit komt in gevaar bij het benutten van verkeerd materiaal.

In de infographic zijn de verschillende kwaliteitscontroles om te komen tot een eindproduct weergegeven met een groen blaadje. Overigens wordt er ook op dit moment al veel aandacht besteed aan het schoonhouden van de terreinen waar het maaisel wordt geoogst, omdat een kerntaak is van terreinbeheerders om water en bodem goed te beheren.

Punaises

De circulaire economie staat tegenover de ‘afvalstoffeneconomie’ die in de jaren ’80 van de vorige eeuw op zijn hoogtepunt was. In een hoog tempo werden er grondstoffen gebruikt om producten te maken, die vervolgens werden weggegooid. Schoon of vuil maakte niet uit. Er werden op grote schaal grondstoffen en materialen verspild. Om de schadelijke effecten van de consumptiemaatschappij op het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, werd wet- en regelgeving opgesteld voor het ontdoen en verwerken van afval en reststromen. In dat kader werd er ook regelgeving opgesteld voor de opslag, het transport en de verwerking van maaisel.

Ook in die jaren was veel maaisel vervuild door de industriële ontwikkeling, met name in de verstedelijkte gebieden, en het werd bestempeld als afval. Mede dankzij schonere auto’s en industrieën is anno 2017 meer dan 90% van het maaisel schoon en van goede kwaliteit. Het is dan ook tijd om dit te bestempelen en benutten als waardevolle grondstof!  Wanneer het maaisel waarde krijgt omdat het als grondstof in plaats van afval wordt gezien, zal het worden geoogst, zodat er minder maaisel blijft liggen. Daardoor zullen er minder voedingsstoffen uitspoelen naar het (grond)water en verbetert de waterkwaliteit.

Het creëren van waarde wordt echter belemmerd door de sporen van de lineaire afvaleconomie. Er zijn punaises in de schoen die pijn doen bij het nemen van stappen op weg naar de circulaire economie. In de infographic zijn deze aangegeven met rode punaises. Het wegnemen van deze punaises kost veel geld en tijd, die beter kunnen worden gebruikt bij het bouwen aan circulaire waardeketens. De partners van de Green Deal Circulair Terreinbeheer werken aan het wegnemen van de punaises.

Green Deal

Om circulair terreinbeheer een stap verder te brengen, is in 2013 de ‘Biomassa Alliantie’ opgericht, bestaande uit terreinbeheerders, overheden, kennisinstituten en bedrijven.

Deze alliantie heeft het initiatief genomen tot een Green Deal Circulair Terreinbeheer. Hierin werken bijna 50 partijen samen aan concrete stappen in de ketens: van het verzamelen van maaisel tot het op de markt zetten van een duurzaam product. Deze partners streven naar:

  • Het beëindigen van de afval status van maaisel; dit zal door de partijen worden aangevraagd.
  • Het vergroten van de afstand waarover maaisel mag worden vervoerd. De Vrijstellingsregeling spreekt van vervoer korter dan 1 km; om een reële keten op te zetten voor bodemstructuurverbetering is 10 km nodig. Voor biobased producten is de wens dit nog ruimer in te steken.
  • Het verhogen van de opslagduur van maaisel naar één jaar. Het Activiteitenbesluit staan op twee plekken beperkingen in de duur van opslag van 6 en 9 maanden; dit is krap.
  • Vrijstelling voor biobased producten van hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer. Er is al een vrijstelling voor het toepassen maaisel voor landbouw, bosbouw en voor energie, maar nog niet voor biobased producten.
  • Het naar waarde regelen van maaisel in de Mestboekhouding.

Volledige infographic:

infographic_full

(Gedrukte exemplaren zijn aan te vragen via info@circulairterreinbeheer)

Toelichting infographic:

toelichting_infographicgdct_170221

Geplaatst in Biobased economy, Biomassa-ketens | Een reactie plaatsen

Maaisel loont

Dat maaisel goed bruikbaar is als bodemverbeteraar, ervaren sommige boeren al in de praktijk. Het verbetert de structuur van de bodem, vergroot de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor het beter vasthouden van water.

‘’Al na vijf jaar was het percentage organische stof in de bodem verdubbeld’’, vertelt boer Jan Coppelmans in het tijdschrift Nieuwe Oogst van mei 2013. Coppelmans benut maaisel dat afkomstig is van de beekoevers van het naburige beheergebied van waterschap De Dommel. Het maaisel wordt vervoerd naar het bedrijf van Coppelmans, dat op enige afstand van de beek ligt. Hoewel juist die arme, hoger gelegen zandgronden wel wat organische stof kunnen gebruiken, vormt juist dit vervoer een juridische ‘punaise in de schoen’ voor het op grote schaal toepassen van circulair terreinbeheer.

Het artikel:

slootmaaisel_slimmer_gebruiken

Geplaatst in Biobased economy, Kennisdeling, Samenwerken | Een reactie plaatsen

Intakegesprek Green Deal circulair terreinbeheer

‘’Prettig en constructief’’ vonden de deelnemers het intakegesprek dat op 2 februari 2017 plaatsvond. Het vormde het eerste gesprek om te komen tot een Green Deal circulair terreinbeheer.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het kernteam van de Green Deal, de Directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Agro en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken en de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat. Het gesprek resulteerde in het verzoek aan het kernteam dat de Green Deal voorbereidt om als eerste fase een vijftal pilots onder de Green Deal te brengen die exemplarisch zijn voor de geconstateerde ‘punaises in de schoen’ en tegelijk een kansrijke waardeketen zijn. Op deze manier willen de ministeries op een behapbare wijze scherp krijgen wat de belemmeringen precies zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt.

Alle andere pilots worden opgenomen in het plan van aanpak en zullen de pilots in de Green Deal versterken. Deze pilots doen dus uitdrukkelijk ook mee bij het realiseren van circulair terreinbeheer.

Geplaatst in Biomassa-ketens, Terreinbeheer | Een reactie plaatsen

Start voor pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’

De pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’ is op donderdag 12 mei 2016 van start gegaan. Met het ondertekenen van een intentieverklaring bundelden achttien partijen in Oosterbeek hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten als drager voor de productie van karton.

Het gaat om de volgende partijen: Parenco BV, NewFoss BV, Schut Papier, SolidPack Packaging, Van Werven Biomassa BV, Bruins & Kwast Biomass management, Hooijer Renkum BV, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Groenbedrijf, Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en onderhoud, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Voorst, Gemeente Lochem, Gemeente Brockhorst, Oost NV, Stichting Nationaal Groenfonds en Niaga Holding Limited.

Rijkswaterstaat heeft als trekker van het proces een Q&A opgesteld met alle vragen en antwoorden rond de pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’.

Tijdens de bijeenkomst in Oosterbeek is het Groenbedrijf toegetreden tot de Biomassa Alliantie, het brede regionale samenwerkingsverband dat aan de wieg staat van de pilot.

IMG_1351.JPG

Geplaatst in Business cases, Kennisdeling, Kennisvermeerdering, Samenwerken | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw item op deze website: Vraag en aanbod

Biomassa inzettesupply-demand-graphn als grondstof? Dat lukt alleen als partijen elkaar weten te vinden. Daarom is op deze website een nieuw menu-item toevoegd: Vraag en aanbod. Zie ook de menubalk hierboven. Op deze pagina is een bestand te raadplegen waarin betrokkenen aangeven wat ze kunnen brengen en wat ze nodig hebben. Het bestand zal met enige regelmaat worden vervangen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hogeschool Van Hall Larenstein en Waterschap Rijn en IJssel treden toe tot Biomassa Alliantie

IVH-0313-20151007OASE, het netwerkevenement van Waterschap Rijn en IJssel, vond plaats op woensdag 7 oktober. Als feestelijke afsluiting was er de toetreding van twee nieuwe partijen tot de Biomassa Alliantie. In deze alliantie hebben terreineigenaren en kennisinstellingen zich verenigd om samen toe te werken naar een Biobased Economy. De nieuwe leden van de Alliantie zijn Hogeschool Van Hall Larenstein en Waterschap Rijn en IJssel. Namens de huidige leden van de Biomassa Alliantie werden zij welkom geheten door drs. J.C. van Hees, directeur Netwerkontwikkeling RWS Oost-Nederland.

OASE vormt een jaarlijkse ontmoetingsplaats voor overheden, bestuurders, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties in de Achterhoek en de Liemers. Centraal thema tijdens OASE was dit jaar “de verborgen kracht van water”. Het team van Self Supporting River Systems (SSRS) van Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor de invulling van het deelthema biomassa. Met de partners van de Biomassa Alliantie streven zij naar hoogwaardige biobased toepassingen van de biomassa die vrijkomt bij het beheer.

In de praktijk blijkt dat het vaak wel al technisch mogelijk is om biomassa te verwerken tot biobased producten, maar dat er schakels ontbreken om de complete ketens sluitend te krijgen. In twee workshops hebben we gesproken over wat en wie nog nodig zijn om de ketens voor biomassa te sluiten. Het is van belang dat daarbij iedereen in beweging komt, van biomassaproducent tot eindgebruiker en alles daartussen in.

Hoe sluiten we de biomassa-ketens voor bodemverbetering en biobased bouwmaterialen? Aan de hand van onderstaande infogram is tijdens OASE gezocht naar ontbrekende schakels in de keten. Ken jij nog mensen, bedrijven, instellingen of overheden die iets te bieden hebben, schroom niet en laat het ons weten! Neem contact op met Astrid Bout, Joyce Zuijdam of Marja Hamilton. Zie ook de contactknop bovenaan in de menubalk.

Biomassa Ketens

Geplaatst in Biobased economy, Biomassa-ketens, Kennisvermeerdering, Samenwerken | Tags: , | Een reactie plaatsen